Verzendbeleid La Doux Rêves

 1. Iboualatsen h.o.d.n. La Doux Rêves (hierna: La Doux Rêves) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78023580 en is gevestigd aan Lodewijk Pincoffsweg 168, 3021TA, Rotterdam te Nederland.

 Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Aanbod: Ieder (schriftelijk al dan niet elektronisch) aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn. In bepaalde situaties kan een Aanbod op een andere wijze dan schriftelijk c.q. elektronisch worden gecommuniceerd (bijv. mondeling). Dit is afhankelijk van de feitelijke situatie / omstandigheden.
 3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Koper: de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
 5. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van La Doux Rêves.
 6. Producten: De Producten die door La Doux Rêves worden aangeboden zijn verse beaubons.
 7. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: La Doux Rêves.

   Artikel 2 – Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door La Doux Rêves of er door andere omstandigheden buiten de macht van La Doux Rêves enige vertraging ontstaat, heeft La Doux Rêves recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient La Doux Rêves schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is La Doux Rêves gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
 4. Indien de Producten worden bezorgd door La Doux Rêves of een externe vervoerder is La Doux Rêves, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien La Doux Rêves gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan La Doux Rêves ter beschikking heeft gesteld.
 6. Indien La Doux Rêves een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
 7. La Doux Rêves is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. La Doux Rêves is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. La Doux Rêves behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.
 9. Indien Koper niet thuis is/niet beschikbaar is om de zaken in ontvangst te nemen, en La Doux Rêves de zaken ten tijde van een eerste aflever-/bezorgpoging niet op een andere wijze voor Koper kan achterlaten (bijvoorbeeld door de zaken bij aanwezige buren af te leveren), is La Doux Rêves gerechtigd voor een volgende levering(spoging) extra kosten in rekening te brengen. La Doux Rêves is niet aansprakelijk voor kwaliteitsverlies van de zaken / Producten doordat er een volgende (bijvoorbeeld tweede) poging tot levering moet worden ondernomen of in het geval La Doux Rêves zich genoodzaakt ziet om de Producten op een andere manier achter te laten voor Koper (bijvoorbeeld: afleveren bij buren).

  Artikel 3 – Verpakking en transport

 1. La Doux Rêves verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

  Artikel 4 – Afhalen en/of Bezorging Afhalen

 1. Opdrachtgever dient een bestelling tijdig doch minimaal 1 dag van tevoren te plaatsen. Grote bestellingen dienen in overleg met La Doux Rêves geplaatst te worden. Bestellingen dienen door Opdrachtgever zelf op de fysieke locatie van La Doux Rêves worden afgehaald. Opdrachtgever dient zich daarbij te houden aan de voorschriften van La Doux Rêves.

          Bezorging

 1. La Doux Rêves is verplicht ervoor te zorgen dat ten aanzien van de Producten de voedselveiligheid te allen tijde is gewaarborgd in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving, alsook daartoe met regelmaat controles uit te (doen) voeren en verslag te (doen) leggen van de uitkomsten van dergelijke controles. La Doux Rêves kan Opdrachtgever van aanwijzingen voorzien met betrekking tot de voedselveiligheid indien Opdrachtgever de Producten zelf bewaard. La Doux Rêves is op basis van haar adviezen, dan wel het achterwege laten daarvan, nimmer aansprakelijk voor enige door Opdrachtgever geleden schade en/of kosten.
 2. De bezorging vindt plaats op een afgesproken dag en tijd.

  Artikel 5 – Risico overgang 

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper op het moment waarop de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.   

Rotterdam, 24 augustus 2021

Winkelwagen
Scroll naar boven